SELİNSHOES

GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İLKELERİ

 1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu Gizlilik ve Kişisel Veri Koruma Politikası (“Politika”), https://www.selinshoes.com/ adresindeki (“Site”) kişisel bilgilerin korunması amacıyla uyguladığı temel prensipleri ifade eder ve Site tarafından nasıl bir koruma ve gizlilik yaklaşımı benimsendiğini açıklar. Ayrıca, bu Politika, bireylerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile güvence altına alınan hakları konusunda bilgilendirilmesini amaçlar.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER

Selin Shoes olarak Veri Sorumlusu sıfatı ile aşağıdaki ilkeler çerçevesinde kişisel verilerinizi işlemekteyiz.

  1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

Kişisel verilerin işlenmesi sürecinde, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere ilgili tüm yasalara ve düzenlemelere tam uyum sağlanır. Ayrıca, işlemler dürüstlük kurallarına uygun olarak gerçekleştirilir ve kişilerin haklarına saygı duyulur. Bu çerçevede, kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda tam şeffaflık ve açıklık sağlanır.

  1. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

Kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliği büyük önem taşır. Verilerinizi doğru ve güncel tutmak için gerekli önlemler alınır ve düzenli olarak güncellenir. Böylece, yanlış veya eski bilgilerle işlem yapılmasının önüne geçilir ve veri bütünlüğü sağlanır.

  1. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

Kişisel veriler, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda işlenir. Bu amaçlar önceden belirlenir ve kişisel veriler yalnızca bu amaçlar doğrultusunda kullanılır. Ayrıca, veri işleme faaliyetleri, ilgili kişilerin haklarına zarar vermemek ve gizliliği korumak amacıyla dikkatle yürütülür.

  1. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

Kişisel verilerin işlenmesi, ilgili olduğu amaçlarla sınırlıdır ve işleme faaliyetleri bu amaçlarla orantılı olarak gerçekleştirilir. Veri işleme süreçlerinde, ihtiyaç duyulan bilgilerin belirlenmesi ve toplanması sağlanırken, gereksiz veya fazla bilgilerin toplanması önlenir. Bu sayede, veri güvenliği sağlanır ve veri işleme faaliyetlerinin etkinliği artırılır.

  1. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

Kişisel veriler, işlendikleri amaca uygun bir süre boyunca saklanır. Verilerin saklama süreleri, ilgili yasal düzenlemelere ve işleme amacına göre belirlenir. Süre sonunda, verilerinize erişim kısıtlanabilir, silinebilir veya anonim hale getirilebilir. Bu şekilde, gereksiz veri saklama pratiklerinden kaçınılarak veri güvenliği ve gizliliği sağlanır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ ŞARTLARI

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı KVKK’nın kapsamında kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıda öngörülen şartlar çerçevesinde işlenebilmektedir.

  1. Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

Kişisel verilerin işlenmesi, genellikle ilgili kişinin açık rızası olmadan gerçekleşmez. Ancak, bazı durumlarda kanunlar açıkça belirttiği takdirde, kişisel verilerin işlenmesine rıza aranmaksızın izin verilebilir. Bu durumda, kişisel verilerin işlenmesi meşru bir hukuki dayanakla gerçekleşir ve ilgili kanunlarda belirtilen amaçlar doğrultusunda sınırlı tutulur. Kanunlar tarafından öngörülen bu tür durumlar, genellikle kamusal yarar veya toplumun genel çıkarları gibi önemli hukuki veya sosyal nedenlere dayanır. Bu nedenle, kanunların açık bir şekilde kişisel veri işlenmesine izin verdiği durumlarda, ilgili verilerin işlenmesi için ayrıca ilgili kişiden rıza alınması gerekmez.

  1. Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması

Kişisel verilerin işlenmesi genellikle ilgili kişinin açık rızasıyla gerçekleşir. Ancak, bazı durumlarda ilgili kişinin açık rızası alınamayabilir. Bu durum, ilgili kişinin fiili olarak rızasını açıklamaktan imkansız olduğu veya rızasının geçerli bir şekilde alınamayacağı durumları içerir. İlgili kişi aciz durumda olduğunda veya bilinçli bir şekilde rıza beyan edemeyecek durumdaysa, veri işleme işlemi, kişinin hayatını veya sağlığını korumak için zorunlu olabilir. Bu tür durumlarda, kişisel verilerin işlenmesi, ilgili kişinin veya başka bir kişinin hayatını veya beden bütünlüğünü korumak için zorunlu olabilir.

  1. Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması

Kişisel verilerin işlenmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası ile doğrudan ilgili olduğunda ve tarafların haklarını korumak adına gerekli olduğunda gerçekleşir. Örneğin, bir hizmet sözleşmesi kapsamında kişisel verilerin işlenmesi, sözleşmenin kararlaştırılması ve yürütülmesi süreçlerinde gereklidir. Sözleşme taraflarının haklarını korumak, anlaşmazlıkları çözmek veya sözleşme koşullarını yerine getirmek için kişisel verilerin işlenmesi söz konusu olabilir. Bu durumda, kişisel verilerin işlenmesi, taraflar arasındaki sözleşme ilişkisinin yürütülmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirilir ve sözleşmenin doğru şekilde ifa edilmesini temin eder.

 

  1. Firmanın Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi

Firma, bağlı olduğu mevzuat gereği veya sözleşmelerden doğan yükümlülükleri yerine getirmek için kişisel verileri işleyebilir. Örneğin, vergi kanunlarına uyum sağlamak veya muhasebe kayıtlarını tutmak gibi yasal yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla kişisel veriler işlenebilir. Aynı şekilde, bir hizmet sağlayıcı olarak belirli hizmetleri sunmak için gereken yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla da kişisel veriler işlenebilir.

  1. Kişisel Verilerin Alenileştirilmesi

Kişisel verilerin ilgili kişi tarafından kamuya açık hale getirilmesi durumunda, bu verilerin belirli amaçlar doğrultusunda işlenmesine izin verilebilir. Örneğin, bir kişinin sosyal medya Firmalarında paylaştığı bilgiler, bu firmanın hizmetlerinin sunulması veya istatistiksel analizler yapılması gibi amaçlarla işlenebilir. Ancak, bu verilerin işlenmesi, paylaşımın yapıldığı amaçlarla sınırlı olmalıdır ve ilgili kişinin haklarına saygı gösterilmelidir.

  1. Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Firma, hukuki veya ticari haklarını korumak veya kullanmak amacıyla kişisel verileri işleyebilir. Örneğin, bir sözleşme veya yasal düzenlemenin ihlal edilmesi durumunda, hukuki süreçlerin yürütülmesi ve ilgili hukuki prosedürlerin yerine getirilmesi için kişisel verilerin işlenmesi gerekebilir. Bu durumda, veri işleme faaliyetleri, hukuki hakların tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olabilir.

 

  1. Meşru Menfaate Dayalı Olarak Verilerin İşlenmesi

Firmamız meşru menfaatleri için veri işlemenin gerekli olması halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir. Firmamız söz konusu işleme şartına bağlı olarak veri işlemesi gerekmesi durumunda sizlerin temel hak ve özgürlüklerini de gözeterek değerlendirme yapmakta ve değerlendirme sonucuna göre karar vermektedir.

  1. Açık Rızaya Dayalı Olarak İşlenmesi

Firma, meşru menfaatleri doğrultusunda kişisel verileri işleyebilir. Bu durumda, işlenen verilerin ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemesi şartıyla, işlenen verilerin belirli bir amaca hizmet etmesi gerekmektedir. Örneğin, müşteri ilişkilerinin yönetimi, pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi veya şirket içi operasyonların iyileştirilmesi gibi amaçlarla kişisel verilerin işlenmesi meşru menfaate dayalı bir gereklilik olabilir.

 1. GÜVENLİK

Selin Shoes veri transferinde güvenlik için 256 bitlik standard ssl şifreleme protokolünü kullanmaktadır. Selinshoes.com’ da kredi kartı bilgileriniz yalnızca sipariş işlemi gerçekleştirilirken kullanılır ve veri tabanında kayıtlı olarak tutulmaz. Girdiğiniz tüm kredi kartı bilgilerinin gizliliği ve bütünlüğü 256 bitlik SSL (Secure Sockets Layer) şifreleme teknolojisiyle sağlanmaktadır. Sitemizde gerçekleşecek tüm alışveriş işlemleri 3Dsecure özelliği zorunlu halde gerçekleşmektedir.

SSL ( Secure Sockets Layer) web sunucusu ve tarayıcı arasında şifreli bir bağlantı kurmak için kullanılan standart güvenlik teknolojisidir.SSL sertifikası, web sunucusu ve tarayıcı arasında geçen tüm verileri özel ve ayrılmaz kalmasını sağlar.Çevrimiçi bir mağazan alışveriş yaptığınız anda işlem yaptığınız eğer eticaret sitesi SSL Sertifikası ile korunuyorsa kredi kartı bilgileriniz güvendedir diyebiliriz.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel ve özel nitelikli verilerinizin aktarımı, özellikle iş ve hukuki işlemlerin gereği olarak, yurt içindeki çeşitli taraflara yapılabilir. Bu aktarım işlemi, sizinle olan ilişkimizin doğası, sunduğumuz hizmetlerin gereklilikleri veya yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi gibi çeşitli nedenlerle gerçekleştirilebilir. Örneğin, iş ortaklarımızla olan işbirliğimiz çerçevesinde, sizlere daha iyi hizmet sunabilmek, ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek ya da yasal olarak gereken bilgileri paylaşmak amacıyla kişisel verileriniz aktarılabilir.

Aktarım sürecinde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. maddesinde belirtilen kurallara uygun hareket edilir. Bu madde, kişisel verilerin aktarılması sırasında izlenmesi gereken usul ve esasları düzenler. Temelde, veri sahiplerinin haklarının korunması amacıyla, kişisel verilerin aktarılacağı tarafların da kişisel verileri koruma konusunda yeterli güvencelere sahip olması ve verilerin güvenli bir şekilde aktarılması sağlanır.

Bunun yanı sıra, aktarım işlemi sırasında sizden açık rıza alınması gereken durumlar olabilir. Bu, özellikle özel nitelikli kişisel verilerinizin aktarılması veya KVKK’da öngörülen diğer özel şartlar altında gerçekleşir. Açık rıza, belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı ve özgür iradenizle vermiş olduğunuz açık bir onayı ifade eder. Bu onayın alınması, verilerinizin sizin bilginiz ve kontrolünüz dışında işlenmesini veya aktarılmasını önler, böylece kişisel verilerinizin korunmasına katkıda bulunur.

 1. ÇEREZ KULLANIMI

Çerezler, sitemizi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınız ya da mobil cihazınıza (akıllı telefon veya tablet gibi) kaydedilen küçük metin dosyaları ya da bilgilerdir.  Çerezleri, Sitelerimizin daha kolay kullanılması ve sizin ilgi ve ihtiyaçlarınıza göre ayarlanması için kullanıyoruz.

İnternet siteleri bu çerez dosyaları okuyup yazabiliyorlar ve bu sayede tanınmanız ve size daha uygun bir internet sitesi sunulması amacıyla sizinle ilgili önemli bilgilerin hatırlanması sağlanıyor (tercih ayarlarınızın hatırlanması gibi). 

Çerezler ayrıca, Sitelerimiz üzerinde gelecekteki hareketlerinizin hızlanmasına da yardımcı olur. Bunlara ek olarak, ziyaretçilerin Sitelerimizi nasıl kullandığını anlamak ve Sitelerimizin tasarımını ve kullanışlılığını geliştirmek amacıyla çerezleri Sitelerimizin kullanımı hakkında istatistiksel bilgiler toplamak için de kullanabiliriz.

 1. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI, BAŞVURU USUL VE ESASLARI
  1. İlgili Kişinin Hakları

İlgili kişinin hakları 6698 sayılı KVKK’nın 11. maddesinde aşağıdaki gibi düzenlenmiştir. Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

  1. Başvuru Usul ve Esasları

İlgili kişi olarak, 6698 sayılı KVKK’nın 11. maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile öngörülen asgari koşulları sağlayarak aşağıdaki bilgiler üzerinden tarafımızla iletişime geçebilirsiniz:

Ünvanı : Selin Shoes Ayakkabı Sanayi Ticaret ve Limited Şirketi

Telefonu: 0216 366 10 16

Mersis No:

Vergi Dairesi: Pendik

Vergi Numarası: 22309776950

Adresi: Orta Mahallesi Lafite Hanım Sokak, İnci Plaza No:1 Kat:3 Pendik/İstanbul

Mail: [email protected]

E-posta adresine; mobil imzalı yahut e-imzalı olarak ileteceğiniz ileti ile yahut ilgili form ile yukarıdaki adresimize şahsen yapacağınız imzalı, yazılı başvuru veya noter kanalı ile başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Yapacağınız başvuruyu firmamız olarak talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, firmamız tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.